ReadyPlanet.com
dot
dot
- Products by Brand
dot
bullet3M Electrical Products
bulletAllen Bradley Price 2008
bulletDENCO 2014
bulletFerraz Shawmut Price 2011
bulletFUJI Electric 2011 Section 1
bulletFUJI Electric 2011 Section 2
bulletFUJI Electric 2011 Section 3
bulletFUJI Command Swithes
bulletHACO PRICE 2014 Section 1
bulletHACO PRICE 2014 Section 2
bulletHACO PRICE 2014 Section 3
bulletHITACHI
bulletHITACHI Switches & Breakers
bulletIDEC Price List
bulletKJL Catalogue Section 1
bulletKJL Catalogue Section 2
bulletMAX
bulletMEAN WELL
bulletMENNEKES Specification
bulletMENNEKES Price 2013-2014
bulletMENNEKES ภาษาไทย
bulletMITSUBISHI Price List Mar2014
bulletMitsubishi ws-v series 1
bulletMitsubishi MS-T series
bulletOMRON Price List 2013-14
bulletOmron (Fiber Sensor)
bulletOmron (Photo Sensor-E3FA)
bulletOmron (Photo Sensor-E3Z)
bulletOmron (Servo)
bulletOmron (Temp E5CC,E5EC)
bulletOPVC-JZ, LiYY, H05V-K, H07V-K
bulletOSRAM 2012
bulletPANASONIC 2013-2015 Sec 1
bulletPANASONIC 2013-2015 Sec 2
bulletPANASONIC 2013-2015 Sec 3
bulletPANASONIC General Cataloque
bulletPATLITE
bulletPRI Wire Duct
bulletPHILIPS Price List 2012
bulletSchneider (Acti9)
bulletSchneider Altivar12 & Altivar312
bulletSchneider MERIN GERLIN 2014
bulletSchneider PRATIKA
bulletSchneider Price List 2014
bulletSchneider Sq.D 2014
bulletSchneider Switch Plug 2014
bulletSIEMENS Price List 2014-15
bulletTAMCO 2012
bulletTOSHIBA
bulletToshino 2012
bulletท่อตราช้าง
dot
- General Products
dot
bulletBEC-LED2014
bulletBEC, EYE, MEIKOSHA, COOPER, MENNEKES Section 1
bulletBEC, EYE, MEIKOSHA, COOPER, MENNEKES Section 2
bulletBLISS
bulletGunkul 2007-2008
bulletShinohawa 2014 Section 1
bulletShinohawa 2014 Section 2
bulletShinohawa 2014 Section 3
bulletShinohawa 2014 Section 4
bulletShinohawa 2014 Section 5
bulletShinohawa 2014 Section 6
bulletTWCK2013
bulletประกาย 2013-14 Section 1
bulletประกาย 2013-14 Section 2-5
bulletประกาย 2013-14 Section 6-7
bulletประกาย 2013-14 Section 8
dot
ELECTRICAL SAFETY TIPS
dot
bulletการตรวจสอบคาปาซิเตอร์แรงต่ำ
bulletเรื่องน่ารู้ของสายไฟฟ้า
bullet การตรวจวัดทางไฟฟ้า
bulletManual motor starters
bulletอันตรายจากไฟฟ้า
bulletอันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical equipment)
bulletความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ( SAFETY IN ELECTRICAL WORKS )
bulletไฟฟ้า พลังงานที่ต้องเรียนรู้เพื่อป้องกัน
bulletความปลอดภัย (อุปกรณ์ไฟฟ้า)
bulletการขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้นครหลวง
bulletการขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การตรวจวัดทางไฟฟ้า

การตรวจวัดทางไฟฟ้า


 

 

เครื่องมือตรวจวัดไฟฟ้าจะถูกติดตั้งที่ตำแหน่งที่กำหนดในขั้นตอนการวางแผนและการสำรวจ ตามปกติการพิจารณาคุณภาพไฟฟ้าโดยรวมในโรงงานจะตั้งเครื่องวัดที่จุดรับไฟจากการไฟฟ้า ถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ตัวเดียว จะตั้งเครื่องวัดใกล้ตำแหน่งโหลดมากที่สุด ส่วนการดูว่ามีปัญาคุณภาพไฟฟ้าหรือไม่ ให้ทำการตรวจวัดแรงดัน ถ้าต้องการตรวจหาสาเหตุด้วยก็ตรวจวัดทั้งกระแสและแรงดัน ลักษณะการตรวจวัดมีสามแบบคือ

1. วัดรูปคลื่นแรงดันและกระแสเพื่อดูขนาดและรูปร่างคลื่น
2. วัดแบบต่อเนื่อง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ
3. ตรวจจัดเป็นเหตุการณ์ๆ ไป เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบและผลการวัด


 

การที่จะทราบถึงปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง สิ่งสำคัญคือ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ อันดับแรกคือ การดูเหตุการณ์สัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ที่วัดได้ในช่วงเวลาที่อุปกรณ์เครื่องใช้มีปัญหา อันดับถัดมาคือ มีเหตุการณ์ใดที่วัดได้เกินกว่าสมรรถภาพของอุปกรณ์ที่มีปัญาจะทนทานได้รวมถึงพิจารณาผลการวัดที่เป็นเหตุการณ์ผิดปกติหรือรุนแรงที่เบี่ยงเบนไปจากภาวะปกติด้วย แล้วหาความเกี่ยวพันกันระหว่างปัญหาที่พบในระหว่างการสำรวจสถานที่กับลักษณะอาการของอุปกรณ์ นอกเหนือจากนี้ยังมีสิ่งที่ควรดำเนินการคือ

- พิจารณารายการบันทึกการสำรวจตรวจสอบทั้งหมด ข้อมูลสถานที่ และบันทึกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อทำสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญ
- เปรียบเทียบเหตุการณ์ทางไฟฟ้ากับบันทึกเหตุการณ์ของอุปกรณ์ และสมรรถนะของอุปกรณ์
- คัดแยกเหตุการณ์สำคัญที่บันทึกจากเครื่องวัดที่อาจเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ขัดข้อง
- จำแนกเหตุการณ์บันทึกจากเครื่องวัดจัดเป็นกลุ่มประเภทเดียวกันเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์
- หาความเชื่อมโยงกันของข้อมูลที่วัดกับลักษณะอาการของอุปกรณ์
- ระบุสาเหตุและประเภทคุณภาพไฟฟ้า เช่น แรงดันตกชั่วขณะ ไฟดับ ฮาร์มอนิกส์ แรงดันกระเพื่อม แรงดันเกินแรงดันตก ทรานเซียนต์ เป็นต้น

การเสนอวิธีแก้ไขปัญหา


 

การติดตั้งระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ป้องกันแก้ไขเพิ่มเติมให้กับอุปกรณ์ที่ถูกกระทบ การเพิ่มวงจรกรองหรือวงจรชดเชย การย้ายอุปกรณ์ที่ก่อปัญหาไปวงจรย่อยอื่นหรือคนละแหล่งจ่าย การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิรจ์หรือวิธีอื่นๆ วิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วแต่กรณี ซึ่งการแก้ไขอาจมีได้หลายวิธีด้วยค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน บางครั้งจำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบความคุ้มค่าการลงทุนรวมถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย

หลักที่พึงปฏิบัติ


 

ท้ายที่สุดนี้มีหลักง่ายๆ 5 ข้อที่พึงระลึกไว้ในการสำรวจคุณภาพไฟฟ้าหลักข้อแรกคือ พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลที่ได้รับด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ ข้อสองจะต้องทราบถึงความสามารถและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยของเครื่องมือเครื่องวัดที่ใช้ หลักข้อที่สามมีความละเอียดรอบคอบและทำเป็นขั้นเป็นตอน หลักข้อที่สี่อย่าเสียเวลากับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเก็บข้อมูลมากเกินไปจนทำอะไรไม่ถูก และข้อมูลท้ายเริ่มต้นจากทำสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนเพราะบางครั้งสาเหตุของปัญหามาจากอะไรที่แก้ไขได้ง่ายโดยที่คาดไม่ถึง


18 / 01 / 2549

 


Last Update AUGUST 1,2014

บริษัท ไทย-อินเตอร์ อีเลคทริค อินดัสตรีส์ จำกัด
54/38-39 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร)
โทรศัพท์  0-2529-3960-4   โทรสาร 0-2529-1363
E-mail : sales@thai-interelectric.com